Autumn Reflection, Grasmere, England

Autumn Reflection, Grasmere, England